תנאי פרטיות –

הסים המעופף מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. הסים המעופף נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של הסים המעופף בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו. הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות הסים המעופף או המופעלים על ידה.

 

תנאי פרטיות – סוגי המידע שאנו אוספים

הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.

 

תנאי פרטיות – מידע אישי

מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. הסים המעופף עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של הסים המעופף אתך. הסים המעופף לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.

סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של הסים המעופף עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר.

מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, לאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.

 

תנאי פרטיות – מידע לא אישי

מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. הסים המעופף אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר הסים המעופף.

המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול גם את הדפים בהם ביקרת באתרי הסים המעופף, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר הסים המעופף, סוג הדפדפן שלך וכתובת הIP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie (“עוגיות”) או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של הסים המעופף עושים שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beaconsובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר הסים המעופף על חלקיו השונים.

 

תנאי פרטיות – כללי

לעיתים תעסיק הסים המעופף חברות וצדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על הסים המעופף בגין שימוש  ו/או נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

 המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת הסים המעופף, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

 

תנאי פרטיות – קישור לאתרים של צדדים שלישיים

לנוחיותך, עשויים אתרי הסים המעופף לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר הסים המעופף. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים להסים המעופף אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של הסים המעופף. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם הסים המעופף; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 

תנאי פרטיות – אופן השימוש במידע שלך

הסים המעופף עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים.

מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר הסים המעופף, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

הסים המעופף לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. הסים המעופף לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם הסים המעופף תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט. בעת מסירת המידע שלך תתבקש הסכמתך.

במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של הסים המעופף או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף אחר. היה ויתרחשו מיזוג  ו/או   שינויים מבניים אחרים , תעשה הסים המעופף כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם  הגוף האחר את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

 

תנאי פרטיות – העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע

הסים המעופף מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.

הסים המעופף לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי “צור קשר” בסוף הצהרה זו.

 

תנאי פרטיות – המידע אודותיך וצדדים שלישיים

במידה ושירותים מסוימים של הסים המעופף יהיו קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקם מציעים לך לחלוק הן עם הסים המעופף והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

 

תנאי פרטיות – הגישה למידע אודותיך ודיוקו

אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך. על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.

בחלקים מסוימים של אתר הסים המעופף מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות שימוש בסיסמאות ובאמצעי זיהוי אחרים.

 

תנאי פרטיות – אבטחת המידע האישי

אמנם הסים המעופף משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, אך אין בכך כדי ליצור אחריות כלשהי של הסים המעופף כלפיך בעניין זה.

 

תנאי פרטיות – שינויים בהצהרה זאת

יתכנו עדכונים להצהרת הסים המעופף בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך הסים המעופף על ידי פרסום הודעה מפורשת באתר הסים המעופף.

 

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:

[email protected]

 

על תנאים אלו ועל האתר, ועל תנאי השימוש ועל הנובע מהם או כרוך בהם יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עם תנאים אלו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת  בעכו, קריות או חיפה בלבד. הסים המעופף מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. הסים המעופף אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף לתנאים אלו. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות האמור בפסקה זאת.